GAMBAR hiasan. FOTO arkib NSTP
Fadly Samsudin

Orang soleh pada zaman dahulu, beberapa bulan sebelum mema-suki Ramadan mereka sudah mula berdoa.

Antara doa yang masy-hur dibaca adalah: “Alla-humma Sallimni Li Rama-dan, Wasallim Ramadaa-nali Watasallamhu Minni Mutaqabbla.”

Bermaksud: “Ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan dan serahkan waktu bulan Ramadan un-tuk aku penuhi dengan ibadat. Apabila habis Ra-madan, aku harap Engkau terima segala ibadat yang kami lakukan.”

Mungkin ada yang be-rasa masih terlalu awal un-tuk melakukan persiapan menyambut Ramadan.

Ramadan sebenarnya memerlukan persiapan ra-pi. Ia penting bagi memas-tikan kualiti yang bakal di-cipta pada Ramadan nanti berada pada prestasi ter-baik.

Kita mungkin mema-sang impian tinggi untuk meningkatkan amalan se-panjang Ramadan, namun sayangnya persediaan dan latihan tidak dilakukan dengan sempurna.

Bukannya apabila tiba-nya Ramadan baru hendak mula berpuasa, solat ber-jemaah di masjid, mem-baca al-Quran dan melak-sanakan ibadat sunat lain.

Barangkali kali terakhir kita berpuasa adalah pada Ramadan tahun lalu. Sebab itu, umat Islam boleh men-jadikan bulan Syaaban se- bagai medan ‘memanaskan badan’ sebelum tibanya Ra-madan.

Abu Bakar al-Warraq al-Balkhi rahimahullah me-ngatakan: “Rejab adalah bulan untuk menanam. Syaaban pula bulan untuk menyiram tanaman mana-kala Ramadan bulan untuk menuai tanaman.” (Lataif al-Maarif)

Nabi Muhammad SAW memperbanyakkan puasa sunah pada bulan ini se-perti diriwayatkan oleh Aisyah, Nabi SAW tidak berpuasa (sunah) pada suatu bulan yang lebih se-ring daripada bulan Syaa-ban, sesungguhnya Nabi berpuasa pada bulan Syaa-ban seluruhnya.

Cucu angkat Nabi SAW, Usamah bin Zaid mence-ritakan: “Aku bertanya ke-pada Nabi: Ya Rasulullah, aku tidak melihatmu me-ngerjakan puasa di suatu bulan seperti engkau pu-asa pada bulan Syaaban (kerana Nabi sering puasa pada bulan itu).”

Nabi bersabda: “Syaaban adalah bulan yang dilupa-kan manusia antara Rejab dan Ramadan dan pada Syaaban semua amalan dalam setahun diangkat kepada Tuhan semesta alam, maka aku ingin ama-lanku diangkat dalam kea-daan aku berpuasa.” (Ha-dis riwayat Nasa’i)

Ramai orang lupa kepada Syaaban kerana ia berada di celah bulan besar iaitu Rejab dan Ramadan.

Orang lelaki terutama-nya mempunyai tanggung-jawab yang perlu ditunai-kan terhadap ahli keluar-ganya. Pernahkah suami bertanya kepada isteri atau anak-anak sama ada su-dah menggantikan puasa Ramadan tahun lalu?

Sebagaimana yang kita ketahui, sesiapa yang ter-tinggal puasa kerana keu-zuran adalah dimaafkan iaitu termasuk golongan wanita yang didatangi haid, nifas dan musafir.

Bagaimanapun, waktu paling lewat untuk meng-gantikan semula puasa yang ditinggalkan itu ha-nya dapat dilakukan pada bulan Syaaban.

Jika masih belum qada’, bermakna mereka perlu menggantinya selepas Ra-madan dan dikehendaki juga membayar fidyah.

Nabi SAW memberi gala-kan besar kepada umatnya menerusi sabdanya yang bermaksud: “Tidaklah se-seorang hamba yang ber-puasa satu hari pada jalan Allah kecuali Allah akan menjauhkannya dengan puasa itu daripada api ne-raka sejarak 70 tahun per-jalanan. (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Mungkin agak susah bagi seseorang menggan-tikan puasa jika berpuasa seorang diri. Dari sudut undang-undang syarak, isteri perlu meminta izin suami sekiranya hendak berpuasa sunat.

Jadi, peluang sepanjang Syaaban ini perlu direbut untuk melangsaikan ‘hu-tang’ puasa dengan menga-jak sekali ahli keluarga lain berpuasa bersama-sama.

Alangkah baiknya isteri dan anak-anak dapat melaksanakan puasa qada’ manakala bapa berpuasa sunat.

Kelebihan Syaaban juga boleh diibaratkan sebagai qabliyah kepada Ramadan kerana itulah waktu ter-baik untuk beribadat. Se-lain itu, laporan amalan kita juga diangkat kepada Allah SWT pada bulan Syaaban.

Oleh kerana itulah Ra-sulullah SAW sangat meng-harapkan laporan amalan-nya dipersembahkan ke-pada Allah SWT ketika Ba-ginda sedang beribadat.

Selain memperbanyak-kan amalan berpuasa su-nat, satu lagi agenda yang perlu dilakukan adalah berbaik-baik sesama insan.

Rasulullah SAW bersab-da berkaitan kelebihan ma-lam Nisfu Syaaban yang bermaksud: “Allah akan muncul (rahmat dan peng-ampunan-Nya) kepada se-luruh makhluk-Nya pada malam Nisfu Syaaban dan mengampunkan seluruh makhluk-Nya kecuali orang yang mensyirikkan Allah dan orang yang sa-ling bermusuhan.” (Ri-wayat al-Tabrani)

Seperkara lagi yang pa-tut diberi perhatian adalah mencari seberapa banyak ilmu berkaitan puasa se- belum tibanya Ramadan.

Itu semua boleh diper-oleh apabila kita sama-sama pergi ke majlis ilmu yang diadakan di masjid dan surau. Pada masa se-karang, setiap masjid ada membuat liputan ceramah secara langsung di media sosial, maka gunakanlah peluang itu untuk menam-bah pengetahuan kerana setiap Muslim perlu sen-tiasa berusaha memper-baiki amalannya.

Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Sesung-guhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang yang memperbaiki amalannya.” (Surah al-A’raf, ayat 56)

Penulis wartawan Harian Metro

Artikel ini disiarkan pada : Rabu, 2 Mei 2018 @ 5:59 PM